1. Základné údaje

Dodávateľ:

3 Energy s. r. o.

Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina

IČO: 45293619

DIČ: 2022934298

IČ DPH: SK2022934298

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu v Žiline, odd. Sro., vložka číslo 52100/L.

Email: eshop@3energy.sk

Kontakt: +421 907 809 284

Bankové spojenie:

IBAN: SK8283300000002600675705

BIC: FIOZSKBAXXX

Výdajné miesto tovaru: 3 Energy s. r. o., Pri Cintoríne 36, 010 04 Žilina

 

Pracovná doba:

Pondelok 8:00 – 16:00

Utorok 8:00 – 16:00

Streda 8:00 – 16:00

Štvrtok 8:00 – 16:00

Piatok 8:00 – 16:00

 

2. Objednávka tovaru
Zoznam tovaru na stránke je katalógom bežne dostupného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitý odber všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe objednávky. Obvyklá doba naskladnenia a odoslania výrobku je 3-5 dní, výrobky z EU do 10 dní a výrobky doobjednávané z USA a Číny približne 20 dní. Tieto doby dodania sa môžu skrátiť alebo predĺžiť podľa aktuálnej situácie.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácií tovaru.

Cena za dopravu a ďalšie prípadné poplatky, budú zákazníkovi odoslané emailom, spoločne z faktúrou na konečné odsúhlasenie a uhradenie.

Zrušenie objednávky
Zákazník aj dodávateľ môžu objednávku zrušiť bez udania dôvodu až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, zvyčajne uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Zrušenie objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, za podmienok, ktoré si vzájomne dojednajú.

3. Dodacia doba
Objednaný tovar bude podľa dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšom čase poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, zvyčajne do 3-5 pracovných dní od pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa. V prípade, že sa tovar musí doobjednať od zahraničného dodávateľa, môže sa doba kvôli doprave a colným formalitám predĺžiť až o 20 dní. Zákazník je však o prípadnom predĺžení dodacej doby včas informovaný.

Spôsob dopravy
Dopravu na určenú adresu zabezpečuje dodávateľ. Náklady na dopravu tovaru sa líšia od druhu tovaru a hmotnosti. Cenu za dopravu oznámi dodávateľ zákazníkovi pri odsúhlasení objednávky.

Prevzatie tovaru
Doporučujeme si tovar skontrolovať pri jeho prevzatí. Pri mechanickom poškodení tovaru, spíšte o tom záznam s doručovateľom a nechajte si ho potvrdiť. Na základe vyhotoveného záznamu, môže byť zákazníkovi poskytnutá zľava alebo dodaný nový tovar. Podpísaním prepravného listu doručovateľovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazila mechanicky nepoškodená.

4. Osobný odber tovaru
Tovar je zákazníkovi rezervovaný u dodávateľa po dobu 3 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru. Zákazník má právo si tovar u dodávateľa pred uzavretím kúpnej zmluvy prehliadnuť. V prípade osobného odberu tovaru u dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

5. Záručné podmienky a reklamácie
Záruka – všetky záručné reklamácie, kde sa závada prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru, riešime výmenou tovaru za nový kus. Pokiaľ tovar nie je v daný moment na sklade, bude Vám v najkratšom možnom termíne objednaný alebo umožnený výber iného tovaru v rovnakej hodnote. Pre zrýchlené riešenie reklamácie výmenou za nový kus do 30 dní od zakúpenia, musí byť reklamovaný tovar vrátený kompletný (t. j. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, atď.) Garancia výmený sa nevzťahuje na mechanické poškodenie.

Záručná doba a záručný list
Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Záručná doba je obvykle uvedená u každého tovaru v jeho popise. Pokiaľ nie je, vzťahuje sa na výrobok obvyklá dvojročná záruka. V prípade uvedenia dlhšej ako dvojročnej záruky znamená, že po uplynutí dvojročnej záručnej doby bude v prípade závady výrobok opravený alebo vymenený za iný, podľa rozhodnutia dodávateľa, nárok na vrátenie peňazí však už kupujúcemu nevzniká. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, bude vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku v takomto prípade sa nedá považovať za vadu a nie je možné ju ako takú reklamovať.

Zákazníkom, ktorí tovaru používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľa, nie pre podnikateľa, ktorý tovar kupujú v rámci svojich podnikateľských aktivít.

Reklamácie
V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, ma v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Postup reklamácie
Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar zakúpený v internetovom obchode, doporučujeme poslať email s predmetom „reklamácia“, kde uvedie typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady. Zákazníkovi následne zašleme informácie o ďalšom postupe, konkrétne adresu autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie k bydlisku zákazníka, či adresu, kam zákazník zašle reklamovaný tovar.

Je vhodné tovar poslať v originálnom obale alebo vyhovujúcemu prepravnému obalu, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

Vybavenie reklamácie
Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie vady na tovar a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky alebo emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

Doba na vybavenie reklamácie je podľa zákona 30 dní. Táto doba môže byť po dohode oboch strán predĺžená, najčastejšie na 60 dní, v prípade reklamácie tovaru pochádzajúcich zo štátov EU, USA alebo Číny.

6. Odstúpenie od zmluvy
Zákazník ma právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní zmluvné podmienky dodania.

V zmysle ustanovenia §12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji (zákon č. 109/2000 Z. z.) má odberateľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar však musí byť v originálnom obale a kompletný. V prípade záujmu o vrátenie tovaru ponúkneme k vráteniu čiastku zodpovedajúcu hodnote použitého tovaru.

Právo dodávateľa na odstúpenie
Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do okamihu odoslania tovaru, a to iba v prípade nedostupnosti tovaru alebo pri výraznej zmene ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, napr. elektronicky na emailovú adresu alebo písomne.

Pokiaľ zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť dodávateľovi, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Pre vrátenie plnej čiastky musí byť tovar zaslaný späť dodávateľovi v neporušenom stave, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov a originálneho obalu).

7. Ochrana osobných údajov
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

8. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť.